Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Camping.bg

 

Цялата информация, съставянето и начина на подредба на Camping.bg са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. А наименованието "Къмпинг" е запазена марка в българското Патентно ведомство. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на Camping.bg; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство без предварително известие. Camping.bg не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Използването на Camping.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Camping.bg си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. Camping.bg не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Дефиниции

•    Camping.bg; Къмпинг каталог – според смисъла на контекста – туристически каталог, предоставящ безплатна информация и регистрация на такава; физически и юридически лица, представляващи каталога
•    Общи условия – условия за използване на услугите на Camping.bg
•    Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Camping.bg според настоящите Общи условия
•    Собственик на къмпинг – по смисъла на текста в Camping.bg - всяко лице, предоставящо информация относно средство за настаняване на палатка, каравана, кемпер или бунгало, с цел предлагане на туристическа оферта
•    Търговец - юридическо лице, което предлага на пазара стоки или услуги свързани пряко или косвено с практикуването на къмпинг
•    Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Общи условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване

•    Настоящият текст съдържа информация за условията на използването на Camping.bg. Ако по някаква причина не приемате Общите условия на Camping.bg, ще Ви помолим да напуснете.
•    Всяко използване на Camping.bg се смята за израз на съгласие с Общите условия и задължава Потребителя и Собственика на къмпинг да ги спазва.
•    Camping.bg си запазва правото на промяна на Общите условия по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите и Собствениците на къмпинги, регистрирани в Каталога.
•    Общите условия са публикувани на видно място в интернет страницата на Camping.bg и са достояние на всеки Потребител, Собственик на къмпинг и Търговец.

Права и задължения на Camping.bg

•    Camping.bg има право да изпраща съобщения до своите Потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги или стоки.
•    Camping.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Къмпинг каталога или направени достояние на трети лица от Потребител и Собственик на къмпинг, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Camping.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
•    Camping.bg има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени или предоставени от Потребител и Собственик на къмпинг на сървъра на Camping.bg, които са в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.
•    Camping.bg има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от Потребител и Собственик на къмпинг чрез използване на предоставяните от Къмпинг каталога услуги и в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
•    Camping.bg има право да изтрива/премахва обяви за средства за настаняване от каталога си, които са дублирани, като приоритетно се запазва обявата, публикувана от собственика на обекта.
•    Camping.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
•    Camping.bg има право да позиционира линкове и реклами от всякакъв тип, както и препратки към резервационни системи притежание на трети лица на страниците на всички обекти, регистрирани в каталога. Това важи и за страниците на обектите, които ползват платен абонамент в каталога.
•    Camping.bg има право да позиционира обектите регистрирани в Къмпинг каталога и офертите, за които дава информация по свое усмотрение. Camping.bg не гарантира позиции за обектите и не поема отговорност за обекти, които заплащат за определена позиция, на която не излизат в действителност, ако не са попълнени всички необходими данни, включително снимки, цени, описание, коректно въведена локация на карта и други.
•    Camping.bg има право да скрие данните за връзка с къмпинги.
•    Camping.bg става притежател на качената на сайта информация и снимки и има право да запазва и да използва по всякакви начини информацията и снимките, предоставени от Собствениците на къмпинги и Търговците.
•    Camping.bg има право да откаже на Собственик на къмпинг туристическият му обект да бъде публикуван в Къмпинг каталога.
•    Camping.bg има право да изтрие туристически обект в Къмпинг каталога по свое усмотрение. Това включва частично или пълно променяне или премахване на информацията, снимковия материал и други.
•    В секцията "Екипировка" на адрес http://camping.bg/products.html Camping.bg представя информация за търговски оферти на Търговци. Camping.bg не е страна по и не поема никаква отговорност относно взаимоотношенията между потребителите на сайта и Търговците, за чиито оферти се предоставя информация. Camping.bg не гарантира верността на информацията в офертите, за които предоставя информация.
•    Освен ако не е изрично упоменато Camping.bg не е посредник при взаимоотношенията между Собствениците на къмпинги и Потребители, како и между Търговци и Потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, патентни, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на услуги, стоки, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от Къмпинг каталога услуги.
•    Camping.bg няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или че предоставената информация ще е вярна. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на Потребителя, Собственика на къмпинг и Търговеца.
•    Camping.bg няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Къмпинг каталога, както и на регистрираните в него обекти на Собственици на къмпинги.
•    С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугите, Camping.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на настоящите Общи условия.

Употреба на данни

Тъй като Camping.bg предоставя безплатни услуги на потребителите си, те от своя страна, с влизането си на сайта Camping.bg и отварянето на която и да е негова страница, модул или бокс, се съгласяват че:
•    С въвеждането на своя е-мейл адрес на която и да е от страниците на сайта Camping.bg Потребителят изрично изразява съгласието си да получава непоискани търговски съобщения от Camping.bg и от Собственици на къмпинги, Търговци и партньори на Camping.bg.
•    С абонирането на своя е-мейл адрес за бюлетина на Camping.bg Потребителят се съгласява да получава е-мейли съдържащи туристическа информация и оферти.
•    Потребителят има право да прекрати своя абонамент и да прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по е-мейл от Camping.bg и от Собственици на къмпинги, Търговци и партньори на Camping.bg. За целта той трябва да заяви нежеланието си писмено.

Употреба на съдържание

•    Съдържанието в Camping.bg, вкл. и в Къмпинг каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Camping.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Camping.bg и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.
•    Camping.bg няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на туристическите и търговските предложения.
•    Camping.bg не носи отговорност спрямо Потребителите, Собствениците на къмпинги, Търговците и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Camping.bg
•    Camping.bg няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
•    Camping.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които предоставя на своите Потребители, на Собствениците на къмпинги и на Търговците
•    Camping.bg не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на Camping.bg, в това число и на Къмпинг каталога.
•    Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Camping.bg във връзка с ползването на услугите от Потребителите, Собствениците на къмпинги и Търговците, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Camping.bg.

Права и задължения на Потребителя

•    Всеки Потребител, приел условията на Camping.bg, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в Camping.bg, вкл. и в Къмпинг каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на настоящите Общи условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
•    Всеки Потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от Camping.bg услуги.
•    Потребител, който е приел настоящите Общи условия и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от Camping.bg
•    Всеки Потребител се задължава да не публикува на Camping.bg съобщения, материали, коментари и др., които са обидни, с порнографско съдържание нарушава нормите на морала и добрите нрави, нарушава права или свободи на гражданите съгласно действащото законодателство в Република България.
•    Всеки Потребител има право да използва публикуваната на Camping.bg информация единствено по предназначение. Потребителят се задължава да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

Права и задължения на Собственика на къмпинг

•    Събственикът на къмпинг е длъжен да предостави на Camping.bg актуална и достоверна информация за реално съществуващи обекти, в това число верни данни, както и достоверен снимков материал.
•    В случай, че Събственика на къмпинг предостави неверни данни, Camping.bg има правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на профила на обекта в Къмпинг каталога.
•    Събственикът на къмпинг има право да изисква от Camping.bg променя тази информация с цел нейното актуализиране.

Политика за използване на Бисквитки

•    Бисквитките (cookies) представляват малки файлове, съхраняващи се временно на Вашия твърд диск и разрешават на сайтът ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на Camping.bg. Използваме бисквитки за да осигурим нормалното функциониране на сайта, като и за да Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. Допълнително, ако сте абонирани за нашия е-мейл бюлетин бисквитките се използват, за да можем да Ви изпратим най-подходящите за Вас оферти.
•    Cookies на трети страни: Сайтът използва системи на трети лица измежду които системи за статистическа информация (например Google Analytics), рекламни платформи (например Google AdWords и Google AdSense), както и социални приложения (например тези на Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.
•    Camping.bg не съхранява в бисквитките лична информация.