Диво къмпингуване в България 2018

31.05.2018
Диво къмпингуване в България 2018

Въпросът за дивото къмпингуване в България остава отворен и през 2018 г. За това къде и как може да се къмпингува свободно все още няма категорично решение - липсва нормативна база, регламентираща къмпингуването извън специално обособените за целта зони - категоризирани къмпинги и биваци. В отделни закони се срещат частични препратки за регулиране на бивакуването и къмпингуването на диво. Такива например са Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за защитените територии, Закона за горите и др. 

В ЗУЧК през 2016 г. бе добавен нов член 10а, гласящ: "В зона "А" (бел. ред.: крайбрежната плажна ивица и 100 м. зад нея) се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони." В Закона за туризма обаче все още липсват съответните разпоредби. Те трябваше да бъдат създадени от специална работна група към Министерство на туризма, в която участваха представители на институции, местна власт, туристически бранш, природозащитници, любители къмпингари, собственици на къмпинги и други. Задачата на групата бе да постигне балансирани текстове на бъдеща наредба за дивото къмпингуване. За съжаление участниците не успяха да постигнат търсения консенсус и през 2017 г. Министерство на туризма прекрати работата на групата.

Междувременно Върховният административен съд окончателно се произнесе като отмени текст от наредба на Община Бяла, забраняващ дивото къмпингуване. В мотивите си съдът определя, че къмпингуването не може да бъде забранявано с наредби на местната власт, тъй като липсва национална забрана със закон или подзаконов акт, с който местната забрана да се обоснове. Дори напротив, по Конституция имотите, които са публична държавна собственост, са достъпни за всяко лице, намиращо се на територията на Република България като гражданин, като гост или под друга законна форма.

Така, практически диво къмпингуване може да се осъществява навсякъде, където няма забрана на национално ниво. Трябва да имате предвид, че въпреки че законността на забраните на местната власт е под въпрос, те са в сила до тяхното изрично отменяне от съда.

Ето кои са законовите забрани на национално ниво:

Закон за защитените територии

  • Чл. 21., т.13 „В националните паркове се забраняват бивакуване и палене на огън извън определените места”. Това важи за териториите на Рила, Пирин и Централен Балкан.
  • Чл. 31., т. 6 „В природните паркове се забраняват бивакуване и палене на огън извън определените места”. Природните паркове в България са 11 на брой – „Беласица”, „Българка”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Златни пясъци”, „Персина”, „Рилски манастир”, „Русенски Лом”, „Сини камъни”, „Странджа” и „Шуменско плато”. 
  • Къмпингуването и бивакуването е забранено и на други защитени територии, например в резервати. За всяка територия, на която има забрана, е издадено специално Приложение към Закона за защитените територии.
  • Съветваме, ако планирате посещение на защитена територия, предварително да се уведомите в регистъра на защитените територии какви забрани важат за нея; 

Забрана за диво къмпингуване, бивакуване и лагеруване може да бъде издадена и от институциите, опазващи и грижещи се за природни и исторически забележителности и други обекти, за територията на тези обекти. Ако планирате престой в близост до такъв обект, е най-разумно да се свържете с органа, който го стопанисва и управлява и да поискате информация дали и къде е разрешено свободното къмпингуване;

Съществуват и някои косвени ограничения на дивото къмпингуване. Например: 

  • Чл.137, ал.3 от Закона за горите се казва „По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.” Това означава, че дори и да разпънете палатката на разрешено място в гората насред лято, няма да имате право да си запалите огън.
  • По Закона за биологичното разнообразие може да бъдете санкционирани за нарушение на членове 38, 41 или 45, ако бъде доказано, че разположеният от вас лагер обезпокоява защитени видове животни. Наказанието за физически лица е глоба от 100 до 5000 лв.
  • Собственикът на имота, в който сте разположили лагера си, може да се оплаче на полицията, ако къмпингувате без неговото изрично съгласие. Този собственик може да бъде както физическо или юридическо лице, така и общината или държавата чрез нейните органи и институции.
Camping.bg не претендира за изчерпателност в списъка от преки забрани и косвени ограничения на къмпингуването. Затова съветваме всички наши читатели предварително да се осведомяват дали имат право да къмпингуват на мястото, което са избрали.


Camping.bg

Снимка: Иракли 2017 г., camping.bg

препоръчани новини

препоръчани новини

Hymer в България: Супер лекото шаси SLC - иновация в движението

"Hymer в България" е съвместна инициатива на Camping.bg и официалния представител на Hymer за България...

препоръчани новини

Близо 1000 избраха корицата на новия Къмпинг пътеводител на България за 2021 г.

Корицата със снимка от къмпинг Къпиновски манастир беше избрана от аудиторията на Camping.bg за корица на...