Кой закон забранява къмпингуването на плажа?

С началото на летния сезон отново започна бурен дебат по отношение на свободното къмпингуване на морските плажове. Нееднократно в интервюта за медиите министърът на туризма Николина Ангелкова подчертава, че разполагането на палатки на плажа е забранено по закон.

Коя обаче е точната разпоредба, на която се позовава министърът, бяхме попитани от читателите ни. В свое изказване на 14 май във Варна, Ангелкова казва: "Законът (б.ред. ЗУЧК) ясно изброява кои дейности са позволени да се извършват на територията на морския плаж. Всички останали дейности, които не са изрично изброени, са забранени по смисъла на юридическия способ на тълкуването".

В закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който визира министър Ангелкова, няма конкретна забрана за поставяне на палатки, кемпери и каравани на плажа. 

Разрешените дейности, които споменава министърът, са описани в чл. 10. ал. 4 от ЗУЧК. На територията на морските плажове се разрешават поставянето на плажни принадлежности, поставянето на преместваеми обекти и съоръжения за осъществяване на задължителните дейности на морския плаж, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, за изграждането на техническа инфраструктура, необходима за използване им, както и за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната и за осигуряване безопасността на корабоплаването; за изграждането на брегоукрепителни, брегозащитни и геозащитни съоръжения; за реализирането на ландшафтноустройствени и паркоустройствени мероприятия; за извършването на специализирани дейности по опазване на единични и групови културни ценности; за извършването на изследвания, свързани с опазване на околната среда; за изграждането на подземни проводи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

В ЗУЧК въпросът за къмпингуването е засегнат в чл. 10а. В зона "А" се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони. И в заключителните разпоредби: 3. Параграф 2 влиза в сила с влизането в сила на условията и реда за къмпингуване извън категоризираните къмпинги, определени в Закона за туризма.

С последното в ЗУЧК се има предвид наредбата, която трябваше да бъде резултат от дейността на работната група , създадена през 2016 г. Тази група работи в продължение на 1 година, но не успя да постигне съгласие върху балансирани текстове, които отразяват интересите на всички заинтересовани страни. Поради тази причина нормативни текстове уреждащи къмпингуването извън категоризираните къмпинги към днешна дата не съществува.

Междувременно, през септември 2017 г. Върховният административен съд излезе с окончателно решение, че дивото къмпингуване не е незаконно. Решението отменя текст от наредба на Община Бяла от 2015 г., с която се забранява разполагането на кемпери, каравани и палатки извън категоризираните къмпинги. Според ВАС общинските и държавните имоти следва по конституция и по закон да бъдат достъпни за всяко лице намиращо се на територията на Република България като гражданин, като гост или под друга занонна форма. Съдът казва, че не е допустимо с Наредба на Общински съвет да се въвежда забрана за осъществяване на определени действия, които не са забранени по силата на закон или подзаконов нормативен акт". Т.е. ако дивото къмпингуване не е забранено в закон или подзаконов нормативен акт на национално ниво, то органите на местната власт нямат право да налагат такава.

Цветомира Цоцова
Camping.bg

Заглавна снимка: Личен архив, Иракли 2017 г.